facebook

Model Integralnego Rozwoju (MIR) zapewnia redukcję deficytów w kondycji fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej dzieci i młodzieży.

Naczelnym powodem powstawania wyżej wymienionych deficytów jest nieuwzględnianie w programach i projektach edukacyjnych naturalnej sekwencji i właściwej dla wieku dominanty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, w której kluczowa jest następująca grupa kompetencji:

  • KOMPETENCJE FIZYCZNE I ENERGETYCZNE – czyli: rozwijanie świadomości ciała oraz rozwijanie zdolności i umiejętności ruchowych i wydolnościowych (dominanta dla wieku 0-12),

  • KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE – czyli: rozwijanie samoświadomości, urealnionego poczucia wartości, samokontroli emocji i zdolności do budowania, podtrzymywania i rozwijania relacji i związków z innymi ludźmi, zdolności do tolerancji i współpracy w grupie zadaniowej (dominanta dla wieku 12-19),

  • KOMPETENCJE INTELEKTUALNE I MORALNE – czyli: nabywanie ogólnej i szczegółowej wiedzy oraz wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i twórczych, rozwijanie zdolności do samodzielnego myślenia, stawiania pytań i rozwiązywania problemów, rozwijanie świadomości ekologicznej i planetarnej, a także wartości własnych i powszechnych oraz zdolności dokonywania wyborów moralnych (dominanta dla wieku 19 i wyżej).

Równoległe, równoprawne i zintegrowane rozwijanie zgodnie z MIR powyższych trzech grup kompetencji jest nieodzowne dla pełnego i wszechstronnego rozwoju potencjału dzieci i młodzieży.

Drzewo

Model ten dobrze ilustruje metafora drzewa, którego owocne życie zależy zarówno od jakości korzeni (kompetencje fizyczne i energetyczne), jak i od jakości i siły pnia (kompetencje psychologiczne i emocjonalne), a także od jakości i rozległości korony (kompetencje intelektualne i moralne). Nic nie może być pominięte i każdy element wspiera pozostałe.

Dla młodzieży w wieku licealnym naturalną, dominującą potrzebą rozwojową są potrzeby kształtowania kompetencji psychologicznych z obszaru tzw. inteligencji emocjonalnej. Szczególnie:

  • budowania urealnionego poczucia własnej wartości i sprawczości,
  • budowania relacji z innymi,
  • odnajdywania się w grupach zadaniowych i towarzyskich,
  • umiejętności pracy zespołowej.

Dlatego wszystkie procesy i procedury dydaktyczne Liceum Akademickiego Da Vinci (dotyczące wszystkich trzech rozdziałów MIR) wykorzystują tę psychologiczną dominantę rozwojową.