facebook

Poziom rozszerzony z 3 przedmiotów od I semestru

Program nauczania w Liceum Akademickim Da Vinci zakłada nauczanie j. polskiego, matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy oraz wybór przedmiotów na poziomie poszerzonym w drugiej klasie w formie fakultetów (język polski lub matematyka oraz do wyboru fizyka, chemia, biologia, historia, historia sztuki, geografia). Efektywność takiego układu programu potwierdzają aktualne wyniki maturalne z ubiegłego roku – gdzie nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.

Trzy profile do wyboru

Analiza podstaw programowych skłania nas do innego spojrzenia na formułę profili – chcielibyśmy przeładowaną wiedzą podstawę programową uzupełnić w ramach profili kompetencjami zawodowymi, a nie kolejnymi rozszerzeniami podstawy programowej.

Przygotowaliśmy ofertę trzech profili:

- profil językowy (klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim),

- profil media interaktywne,

- profil projektowanie – design thinking.

Różni się ona od tradycyjnie oferowanych profili w liceach publicznych, ponieważ z naszych badań i obserwacji wynika, że ponad 80% gimnazjalistów nie wie, jaki kierunek studiów wybrać lub jaki zawód chce wykonywać w przyszłości. Stąd tak wczesny wybór profilu w liceum powoduje, że wpadają oni w pułapkę wyboru, z której bardzo trudno wybrnąć pod koniec liceum.

Profile przygotowaliśmy w oparciu o wiele raportów mówiących o przyszłości rynku pracy – m.in. o raporty World Economic Forum „The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution”, AKTYWNI + PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY 2017 oraz badania wykonane przez Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego – Raport Gumtree. Ważne wskazówki znaleźliśmy także w zaleceniach Parlamentu Europejskiego w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, którymi są:

1. porozumiewanie się w językach obcych,

2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje matematyczno-techniczne,

3. kompetencje informatyczne,

4. umiejętność uczenia się,

5. kompetencje społeczne,

6. inicjatywność i przedsiębiorczość.

 

PROFIL JĘZYKOWY (klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim)

Celem nauki w tej klasie jest nabycie przez ucznia kompetencji w zakresie sprawnego/swobodnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1/C1+. Poziom ten pozwala na podjęcie studiów w języku angielskim zagranicą. W programie nauczania przewidzieliśmy siedem godzin języka angielskiego tygodniowo, na które składają się:

1. przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatu IELTS (International English Language Testing System). Ten najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego otwiera drogę do studiowania na całym świecie. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego, uznawany przez prawie wszystkie uniwersytety. Egzamin IELTS ocenia poziom zdającego w skali od 0 do 9, gdzie 9 to poziom native speakera, i obejmuje część sprawdzającą rozumienie tekstów słuchanych i czytanych oraz pisanie i mówienie. Egzamin ma dwie formy – General English oraz Academic English. Nasi uczniowie klasy dwujęzycznej na starcie osiągają bardzo dobre wyniki z General English, a w związku z tym, że większość uniwersytetów wymaga testu Academic English, ćwiczymy uczniów w radzeniu sobie z tekstami bardziej specjalistycznymi i w pisaniu wypowiedzi opartej na materiałach źródłowych (wykresy, dane statystyczne itp.),

2. Business English – poznanie słownictwa biznesowego i oswajanie uczniów z funkcjonowaniem w języku obcym w sferze zawodowej – słownictwo specjalistyczne, prezentacje biznesowe, strategie biznesowe, życie codzienne w firmie, prowadzenie rozmów telefonicznych. W ramach zajęć uczniowie zachęcani są do podejmowania staży w firmach i zbierania pierwszych doświadczeń zawodowych, które opisują w prezentacjach, na blogach i vlogach,

3. przygotowanie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na rozszerzonym poziomie, z możliwością zdawania matury z wybranych przedmiotów w j. angielskim,

4. nauka przedmiotów wyłącznie w języku angielskim, np. w pierwszej klasie są to historia powszechna i wiedza o kulturze.

Zajęcia poprowadzi zespół lektorów i nauczycieli Liceum Akademickiego Da Vinci.

Wykorzystywane metody nauczania: konwersatorium, debata, drama, burza mózgów, analiza SWOT, tworzenie schematów skojarzeń (mind map), metoda piramidy priorytetów, tłumaczenia ustne i pisemne oraz narzędzia e-learningowe, w tym działania na platformie eTwinning. Jednocześnie angażujemy uczniów w projekty międzynarodowe, w tym wymiany oraz finansowane ze środków Erasmus+ projekty edukacyjne.

Konkurs Juvenes Translatores

 

PROFIL MEDIA INTERAKTYWNE

W ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się cyfrowe tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę oraz odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Celem tego profilu jest pokazanie uczniom na przykładzie rynku gier komputerowych mechanizmów funkcjonowania ludzi w mediach interaktywnych. W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z całym cyklem produkcyjnym:

- projektowanie gier (game design) – pisanie scenariusza, narracja w grach, poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, historii i kulturoznawstwa, analiza zachowań, motywacji i gratyfikacji,

- tworzenie grafiki 2D i 3D, projektowanie wizualne poziomów w grach – rozwijanie kreatywności,

- programowanie – pogłębienie wiedzy matematycznej, nauka logicznego i systematycznego myślenia,

- proces produkcji – doświadczenie planowania produkcji, realizacji projektów interaktywnych w systemie Scrum, praca w zespole, współpraca, przedsiębiorczość.

Zajęcia poprowadzą autorzy kierunku studiów gry media interaktywne w Collegium Da Vinci, praktycy z wieloletnim stażem w branży.

 

PROFIL PROJEKTOWANIE – DESIGN THINKING

Niektóre zawody tylko w niewielkim stopniu są zagrożone automatyzacją i cyfryzacją, ponieważ ich wykonywanie opiera się na kompetencjach i umiejętnościach, które trudno ująć w algorytmy. Należą do nich przede wszystkim oryginalność/kreatywność i inteligencja społeczna, a także umiejętność działania nierutynowego. Innymi słowy, najmniej zagrożone automatyzacją są zawody, w których trzeba wykorzystywać kreatywność, pomysłowość i umiejętność tworzenia nowych idei oraz wchodzić w relacje z innymi ludźmi. Naprzeciw tym wymaganiom rynku pracy wychodzi nasz trzeci profil.

Design thinking to skoncentrowana na człowieku i jego potrzebach metoda rozwiązywania problemów oraz tworzenia czegoś nowego, lepszego, co będzie pożądane, opłacalne i wykonalne. Łączy w sobie badawcze podejście i kreatywne procesy myślowe.

Celem tego profilu jest rozwinięcie w uczniach kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów w różnych obszarach życia – od problemów społecznych po wyzwania w biznesie. Przeprowadzenie uczniów przez proces projektowy nauczy ich świadomej diagnozy sytuacji zastanej i zrozumienia jej, definiowania wyzwań, ideacji – uwolnienia kreatywności w odpowiedzi na zdefiniowane problemy oraz świadomego wyboru pomysłów, które warto prototypować, a następnie przetestować. Nie każdy pomysł warto przecież wdrażać w życie. Natomiast wartościowe rozwiązania powinny zobaczyć światło dzienne, dlatego design thinking wzmacnia również kompetencje wdrożeniowe.

Metodologia ta zakłada następujące etapy:

- zdefiniowanie problemu,

- stworzenie multidyscyplinarnego zespołu,

- obserwacja użytkowników – diagnozowanie potrzeb,

- kreowanie nowych idei,

- stworzenie i testowanie prototypu,

- wdrożenie.

Zajęcia poprowadzą praktycy metody na co dzień związani z firmą Concordia Design oraz wyszkoleni nauczyciele z ZS Da Vinci.

 

„PROJEKTANT TO KAŻDY, KTO ZMIENIA ZASTANĄ SYTUACJĘ NA LEPSZĄ”

Herbert Simon